Samir Kurtović

Samir Kurtović

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH

DIGITALIZACIJA KROZ NOVU RADNU SNAGU

Uz sposobnu i dobro obučenu radnu snagu kompanije mogu imati ogromnu korist od digitalizacije. Svaka kompanija ili ustanova, velika ili mala, može pridonijeti eliminisanju sve većeg jaza u digitalnim vještinama, bilo njegovim smanjivanjem sopstvenim radom ili širom obukom za usvajanje potrebnih vještina. I zaista je njihova dužnost da to naprave.
Tri koraka koja bi svaka kompanija ili ustanova trebale postici u budućnosti:
Moderno regrutovanje kadrova

Kako se poslovni svijet i tradicionalne poslovne funkcije radikalno mijenjaju, moraju se s njima mijenjati i ljudski resursi i funkcije regrutovanja kadrova. Veća je vjerovatnoća da će njegovanje kulture fokusirane na razvoj digitalnog pogleda na svijet i diversifikacija pristupa regrutovanju privući zaposlenike sa digitalnim vještinama.

Ulaganje u talente

Priprema radne snage za budućnost dijelom se sastoji od obuke i ulaganja u njihove vještine, a djelimično od podsticanja da prihvate nove načine rada u sve više digitalnim okruženjima.  Svaka kompanija, bez obzira na njenu veličinu, ima kapacitet da se pripremi za budućnost, uloži u svoju radnu snagu i promijeni ponudu talenata sutrašnjice. Ključ je fokusirani pristup usmjeren prema stvaranju najboljih rezultata za vaše jedinstveno poslovanje.

Unapređenje obuke i razvoja

Kompanije moraju usmjeriti znatne resurse u razvoj zaposlenika kako bi obezbjedile da postojeći i novi zaposlenici poznaju tehnologiju i razviju pogled na svijet koji je fokusiran na digitalno. Podsticanje samostalnog čitanja ili tu i tamo poneka obuka više nisu dovoljni. Usvajanje digitalnih vještina nije samo jedno predavanje, nego trajni proces koji mora ići u korak s munjevitim tehnološkim razvojem kojem danas svjedočimo.

Jasno je prepoznatljiv imperativ današnjih radnika da prate digitalne trendove – 95 % zaposlenika smatra da trebaju nove vještine da bi ostali relevantni na svojim radnim mjestima. Ako šefovi kompanija žele vidjeti maksimalan povrat ulaganja u digitalno poslovanje, moraju obezbjediti da radna snaga razumije tehnološke promjene i da je odgovarajuće opremljena da ih iskoristi. Bez motivisane radne snage tehnološki napredak prije će postati smetnja nego pomoć, a jaz u vještinama samo će rasti.

Samir Kurtović